FANDOM 本表列出香港粵語配音員的現況,並以該配音員的入行時期作排列。

 注意:由於目前香港配音員流動性較高,因此條目需不定時更改。

男性編輯

TVB編輯

1970年代編輯

    

1980年代編輯

1990年代編輯

2000年代編輯

2010年代編輯

自由身編輯

1960年代編輯

1970年代編輯

1980年代編輯

1990年代編輯

2000年代編輯

2010年代編輯

退行編輯

已故編輯

         

女性編輯

TVB編輯

1970年代編輯

1980年代編輯

1990年代編輯

2000年代編輯

2010年代編輯

自由身編輯

1960年代編輯

1970年代 編輯

1980年代編輯

1990年代編輯

2000年代編輯

2010年代編輯

退行編輯

已故編輯